Library


TSU I  BI. – Chavchavadze av.№ 1,   

Gogiashvili Lia  – Director of the Library  (5 93) 310 110, lia.gogiashvili@tsu.ge