დებულებები

დებულებები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა (დამტკიცებულია თსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 28 მაისის N38/2012 დადგენილებით)

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრები

კომპონენტები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა (დამტკიცებულია თსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 28 მაისის N38/2012 დადგენილებით)

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის

 სადისერტაციო საბჭოს წევრები